POTD August 08, 2017: Bonnie Lake, Uinta Mountains, Duchesne County

Bonnie Lake, Uinta Mountains, Duchesne County
Photographer: Ben Erickson © 2017